خلاهای قراردادی و امتناع قاضی از رای

ضمانت اجرای قرارداد با کارایی‌ اقتصادی

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا داوری نیاز به اخذ مجوز یا جواز خاص دارد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا کارشناس دادگستری میتواند داور باشد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا رای داوری قابل اعتراض است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا مهلت داوری قابل تغییر است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا در صورت تعدد داوران زوج یا فرد بودن آنها موثر است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا طرفین می‌توانند قبل یا بعد از صدور رای داوری حق اعتراض را ساقط کنند؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: اشتباهات رایج طرفین در نگارش شرط داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: تفاوت داوری با دادرسی دادگستری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: اثر اصلی شرط داوری در قرارداد چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: تاثیر امتناع داور از صدور رای داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: در صورت امتناع داور از امر داوری چه خواهد شد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: در صورت ابطال داور چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: جمع‌بندی مباحث داوری

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: جایگاه داوری در سطح بین‌المللی کجاست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: معایب داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مزایای داوری نسبت به دادرسی دادگستری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: فوت طرفین قرارداد یا داور چه تاثیری در قرارداد خواهد داشت؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: ضمانت اجرای داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: موارد و جهات ابطال رد داور چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مهلت اعتراض به رای داوری چه میزان است و از چه تاریخی است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مهلت اعتراض به رای داوری از چه زمانی است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مهلت اعتراض به رای داور چقدر است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: نمونه شرط جامع داوری چگونه است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: موافقت نامه داوری چطور باشد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا رای داور قطعی است یا قابل اعتراض است؟

فورس ماژور در قرارداد

فورس ماژور در قرارداد

فورس ماژور در قرارداد

تفاوت روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار

فورس ماژور در قرارداد

فورس ماژور در قرارداد

فورس ماژور در قرارداد

فورس ماژور در قرارداد

نکات حاکم بر قراردادهای بین‌المللی و داخلی

آیا توصیه میشود که در ابتدای مشارکت شرکا شرکت تجاری تاسیس کنند؟

فورس ماژور در قرارداد