راهنمای خوانده در خصوص نحوه کار با زیرسامانه دادرسی کار

آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

تسهیل و تسریع__شرایط و مراحل مجوز__واگذاری زمین__ تغییر کاربری اراضی

تسهیل مجوز طرح های صنایع تبدیلی و غذایی

تصویب نامه ثبت و دریافت شناسه یکتا مجوز_ درگاه ملی مجوزهای کشور

عدم شمول تصویب‌نامه شماره 211849 نسبت به شرکت ها و واحد های کوچک

عدم صدوراحکام توقیف_واحد های تولیدی

عدم نیاز به اخذ پروانه_درمشاغل دارای قانون خاص

قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون ا جرای سیاست های کلی اصل 44

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوب شورای عالی اداری_منشورحقوق شهروندی_در نظام اداری

مصوب_امکان بیش از یک مجوز_بر روی یک _پلاک ثبتی_کدپستی

مصوب_حذف گواهی عدم سوء پیشینه_از مجوز های کسب و کار

نهادها و صندوق های حمایتی کسب و کار

نحوه احضار اشخاص حقوقی

وثایق رهنی__عدم اقدام اجرایی__واحد های تولیدی